Aandachtsvelders kwaliteit en veiligheid in hun kracht

Triaspect biedt praktische ondersteuning bij de ontwikkeling van medewerkers naar een rol van ‘aandachtsvelders kwaliteit en veiligheid’. Wat houdt deze rol precies in? Wanneer zit een aandachtsvelder in haar kracht? En wat wordt er van elkaar verwacht? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens onze trainingstrajecten voor aandachtsvelders kwaliteit en veiligheid.

De rol van aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid wordt vaak in het leven geroepen bij zelforganiserende teams. Binnen deze teams worden verschillende taken belegd, zoals het maken van de planning, coördineren van (bij)scholing en het op peil houden van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze taken worden verdeeld onder verschillende aandachtsvelders en zo bestaat er een aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid (mogelijk anders genoemd). Lees ook het artikel dat we hierover publiceerden.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden kunnen van verschillende aard zijn. Meestal is een aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid verantwoordelijk voor het Veilig Incident Melden. Bijna overal wordt de visie van Het Nieuwe Melden gehanteerd en vindt de afhandeling van meldingen plaats binnen het team, al dan niet met hulp van een leidinggevende. De aandachtsvelder analyseert de meldingen (samen met het team) en draagt zorg voor de inzet van effectieve verbetermaatregelen. Bij ernstige incidenten kan een aandachtsvelder er voor kiezen om een gedegen incidentenanalyse uit te (laten) voeren, bijvoorbeeld met behulp van de Prisma Light methode. Indien incidenten vaak voorkomen en er een trend lijkt te ontstaan, kan de aandachtsvelder kiezen voor een Prospectieve Risicoanalyse (PRI Light). De uitkomsten van de meldingen, incidenten- en risicoanalyses, en de verbetermaatregelen worden door de aandachtsvelder gerapporteerd aan het MT.

Randvoorwaarden

“Als het licht boven niet schijnt, schemert het de hele weg naar beneden.”

Om de rol van aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid te laten slagen, dient zij gefaciliteerd te worden door de organisatie. Als een manager iedere vergadering een te volle agenda heeft en het onderwerp ‘Kwaliteit en veiligheid’ al snel schrapt, dan kan van een aandachtsvelder niet verwacht worden er wel altijd veel aandacht aan te besteden. Een aandachtsvelder heeft naast de steun door het hogere management ook tijd en geld nodig. Alleen met deze investering kan er verschil worden gemaakt.

Trainingstraject

In het trainings- en begeleidingstraject besteden wij aandacht aan de hierboven genoemde taken en verantwoordelijkheden. Middels praktische training en opdrachten zetten wij medewerkers in hun kracht en creëren we daarmee eigenaarschap voor het thema kwaliteit en veiligheid. Daarnaast begeleiden we bij het inbedden van deze rol binnen beleid en organisatie. Naast praktische vaardigheden wordt er uitgebreid stilgestaan bij het thema ‘cultuur’. De focus ligt op vaardigheden, attitude en gedrag. Meer weten? Neem contact op!