Disclaimer

Triaspect BV staat ingeschreven onder nummer 52835561 bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Gebruik van enige informatie verkregen middels de website www.triaspect.nl gebeurt voor risico van de gebruiker. Door deze internet sites te bezoeken en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. Triaspect spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Triaspect als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Triaspect niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Triaspect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website van Triaspect bevat de mogelijkheid om zowel door De Triaspect website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Triaspect liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Triaspect. Triaspect is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Triaspect geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Triaspect aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Triaspect vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Triaspect en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites van Triaspect. Tevens is Triaspect niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Triaspect die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Triaspect in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze sites of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. De gegevens zoals vermeld in e-mail berichten via Triaspect zijn vertrouwelijk en uitsluitend voor de geadresseerde(n) bestemd. Indien u een bericht ten onrechte hebt ontvangen, neemt u dan s.v.p. direct contact met ons op, verwijdert u het bericht direct en permanent en doet u aan anderen geen mededeling, in welke vorm dan ook, over de inhoud van het bericht. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud van het bericht is voorbehouden aan de geadresseerde(n) of diens gemachtigde(n). Wij kunnen niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Triaspect is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van eventuele virussen of andere schadelijke digitale objecten in het bericht die onbedoeld mee kunnen zijn verzonden. Meer informatie over de Triaspect site-voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van Triaspect kunt u vinden in de sitevoorwaarden. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@triaspect.nl.