Modules

De afgelopen jaren heeft Triaspect samen met klanten talloze modules ontwikkeld die zowel retrospectief als prospectief een bijdrage leveren aan kwaliteit en veiligheid binnen zorgteams. Hieronder ziet u een greep uit de meest gebruikte modules binnen TriasWeb en Pythia. Zij ondersteunen zowel het retrospectief leren van incidenten als het prospectief inventariseren van risico’s.

Figuur: TriasWeb en Pythia, twee kanten van dezelfde medaille

Deze modules kunt u als basis gebruiken en daardoor snel aan de slag. Daarnaast kunnen wij ook maatwerk leveren en samen met u een integraal veiligheidssysteem ontwikkelen dat precies past bij uw organisatie. Als u vragen heeft over de modules kunt u  contact met ons opnemen.

Meld een (bijna-) incident

Een integrale meldroute waarmee incidenten en gevaarlijke situaties met cliënten en medewerkers gemeld kunnen worden. In deze module is de MIC en MIM op een slimme manier samengevoegd waardoor geen aparte meldingen van één incident gemaakt hoeven te worden. Met de krachtige analysetools van TriasWeb kunnen teams met deze module incidenten retrospectief analyseren volgens de PRISMA light aanpak. Uiteraard zijn de MIC, MIM en ‘risico’s of een gevaarlijke situaties’ ook los van elkaar in te zetten in TriasWeb.

Melding Incident Medewerker

Meldmodule gericht op het melden van incidenten met medewerkers. De module kan als onderdeel van de ‘Doe een melding’ of los worden ingebouwd in TriasWeb. Hierin kunnen alle incidenten met medewerkers worden geregistreerd en geanalyseerd.

MOM: Melding Kinder-/Ouderen mishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en mishandeling helpt zorgprofessionals goed te reageren bij signalen van geweld. Triaspect heeft een module ontwikkeld die de meldcode in iedere stap ondersteund. Signalen kunnen gemeld worden (Stap 1), Specifieke rapportages en analyses uit de module kunnen worden besproken met collega’s en AMK/SHG (Stap 2 en 4). De acties naar aanleiding van de melding kunnen worden geborgd in TriasWeb en de uitdraai van de melding en behandeling uit TriasWeb kan direct gebruikt worden als externe melding aan inspectie, AMK of SHG (Stap 5).

Agressie en grens- overschrijdend gedrag

Meldmodule gericht op het melden van incidenten m.b.t. agressie en grensoverschrijdend gedrag waarbij zowel patiënten als medewerkers betrokken kunnen zijn (MIP/MIM). In deze module kunnen alle incidenten met betrekking tot agressie en grensoverschrijdend gedrag worden gemeld. Bijvoorbeeld incidenten richting medecliënten, richting medewerkers of richting materieel.

Klachten en signalen (ook complimenten)

Met deze module kunnen klachten, signalen, wensen maar ook complimenten van cliënten en verwanten gemeld en geanalyseerd worden. Deze module kan ook worden geïntegreerd met uw eigen website, zodat (anoniem) gemeld kan worden van buiten TriasWeb. Dan melden uw patiënten/cliënten hun klachten en signalen rechtstreeks in TriasWeb zonder dat zij daar iets extra’s voor hoeven doen. De lay-out kan aangepast worden aan uw eigen website.

Cultuurmeting

Vragenlijst met verschillende thema’s over veiligheid en de meldcultuur binnen de organisatie. De onderwerpen lopen uiteen van het stimuleren van melden en de veiligheid hieromtrent tot de werkelijkheid van het melden in de praktijk.

LEAN- management: verspillingen en verstoringen

Met deze module, die is gebaseerd op de lean management filosofie, kunnen teams verspillingen en verstoringen in hun dagelijks werk melden en analyseren. Het is een eenvoudig maar krachtig verbeterinstrument om daadwerkelijke procesverbeteringen te doen.

Verbeter- voorstellen

Meldmodule om verbetervoorstellen en ideeën te melden. Het doel van het werken met TriasWeb is verbeteren en soms komen goede ideeën uit onverwachte hoeken. Via deze meldmodule kunnen voorstellen worden ingediend op alle niveaus zodat er uiteindelijk gezamenlijk verbeterd kan worden.

Risico inventarisatie en evaluatie

Prospectieve modules waarmee teams hun eigen risico’s kunnen inventariseren en evalueren of een RI&E kunnen uitvoeren. Cliënt-, medewerker- en gebouwrisico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd, op basis waarvan teams hun eigen verbeterplan opstellen.

MTO light

Triaspect heeft een enquête module die kan worden gebruikt voor medewerker tevredenheidsonderzoeken (MTO) een voorbeeld hiervan is de Trots Op Mijn werk module, waarmee teams zelf in gesprek gaan over duurzame inzetbaarheid, werktevredenheid en betrokkenheid. Lees meer over de TOM…

Prisma Light / PRI Light

Met deze modules kunnen de uitkomsten van retrospectieve incidentanalyses (PRISMA) en prospectieve risico inventarisaties (PRI) worden geborgd. Daarnaast kunnen deze resultaten een basis vormen voor verbeteracties die uit de analyses zijn voortgekomen.

Informatie- beveiliging en datalek

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Triaspect heeft een meldmodule ontwikkeld in TriasWeb waarmee datalekken in kaart kunnen worden gebracht.

In- en externe audits

Met deze module kunnen uitkomsten van interne en externe audits worden verwerkt en het verbeterproces gemonitord. De auditor kan het verbetervoorstel indienen bij de afdeling waarop het betrekking heeft. De verantwoordelijke voor die afdeling moet het verbetervoorstel in behandeling nemen. We hebben basis vragenlijsten en kunnen vragenlijsten met u ontwikkelen. Indien uw organisatie eigen geschikte vragen heeft, waarmee de interne audit nog beter geborgd kan worden dan verwerken wij dat graag voor u in de module.

Module Audit kwaliteitskader VVT

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuissector/ langdurige zorg thuis. Het is een integraal kader waarin inhoud en randvoorwaarden voor goede zorg samenkomen. Om op een eenvoudige manier een volledig beeld te krijgen in hoeverre je voldoet aan alle eisen uit het kwaliteitskader, hebben wij de Module Audit Kwaliteitskader VVT ontwikkeld voor Pythia. Deze helpt teams en interne auditoren hun eigen scores in beeld te brengen, te leren wat de eisen van het kwaliteitskader zijn en het geeft praktische adviezen voor verbeteren. Lees verder

En nog veel meer...

Er zijn nog talloze modules die niet op deze pagina vermeld staan, dus mocht u nog iets missen, neem dan gerust contact met ons op.

Misschien is de gewenste module een gespecialiseerde module die reeds ontwikkeld is of kunnen we samen met u kijken naar een module op maat.